Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

logo

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), vydalo Bytové družstvo Dubrovnická 1053/5 "Zásady zpracování osobních údajů".

Novinky

Účetní závěrka za rok 2021

  • Hlavní stránka

Nejvýraznější legislativní změny pro bytová družstva od 1.7.2020

Nové ohlašovací povinnosti všech příjemců služeb

Od 1.7.2020 jsou podle zákona č. 67/2013 Sb., Zákona o službách, osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb kromě

  • nájemce bytu a osob, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  • vlastníka jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osob, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  • nově také osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb (např. ubytování) po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období (poznámka – jedná se o souhrnný údaj všech osob za kalendářní rok, tj. časový limit není stanoven pro každou konkrétní jednu osobu).

Změnu v počtu osob rozhodných pro rozúčtování je nutno oznámit písemně a bez zbytečného odkladu. V opačném případě se jedná o porušení povinnosti s nepeněžitým plněním se sankcí 50 Kč za každý den prodlení.  

Zásady zpracování osobních údajů Bytového družstva Dubrovnická

Tyto zásady vydala a dodržuje Bytové družstvo Dubrovnická 1053/5, IČ 279 16 138, Praha 5 - Košíře, Dubrovnická 1053/5, PSČ 15000, IČ: 279 16 138, za které jedná jeho předseda Daniel Škrobánek, a místopředsedkyně Alena Horná, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr, vložka 6813 (dále jen „BD“).

Naším cílem je správa členských podílů v bytovém družstvu a související administrativa, přičemž dochází ke zpracování osobních údajů. BD bude nejčastěji v pozici správce osobních údajů.

Svěřené osobní údaje členů je potřeba chránit na vysoké úrovni, proto byla přijata řada bezpečnostních, technických i organizačních opatření.

Pokračovat ve čtení

Bytová družstva a Občanský zákoník 2014

Nejdůležitější změny

Družstvům se v obchodním zákoníku věnovalo čtyřicet paragrafů. Právní úprava družstev v zákoně o obchodních korporacích je však zahrnuta ve 221 paragrafech.
Nově bude muset mít družstvo alespoň tři členy bez rozlišení, zda se jedná o fyzické, nebo právnické osoby. Dosud musí mít družstvo nejméně pět členů, respektive dvě právnické osoby.

Pokračovat ve čtení